پورتال جامع آموزش زبان انگلیسی Learn English Online

English language learning website
پورتال جدید آموزش زبان انگلیسی
پیوندها
طبقه بندی موضوعی
پنجشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۴، ۰۱:۱۷ ب.ظ

چهل عادت انسان های موفق / Forty Habits of Successful People

 کرایگ هایپر؛ نویسنده، محقق، مقاله نویس، مجری و یک سخنران حرفه ای است. در 25 سال گذشته، او با کارهایش به عنوان یک کارشناس حرفه ای موفقیت در حوزه های شخصی و اجتماعی معرفی شده. هاپیر یک سایت هم درباره سخنرانی موثر دارد که در آن نوشته:

 

«من خواسته ام بخش های مهم کتاب های کمکی که تا به حال خوانده ام و تجربه هایی که در زندگی ام داشته ام را به صورت 40 نکته کلیدی فشرده کنم و در اختیار دیگران بگذارم تا در هر زمان بتوانند آن را بخوانند. مطمئنا کتاب هایی که در سطح جهانی فروخته می شوند و درباره خودیاری هستند ممکن است برای بعضی ها قابل استفاده باشند ولی من مایلم چیزی بنویسم که برای همه مفید واقع شود.» حالا این شما و این هم 40 توصیه کرایگ هایپر. بخوانید و قضاوت کنید.

 

1. They look for and find opportunities where others see nothing.

 

1) فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آنها را نمی بینند.

 

2. They find a lesson while others only see a problem.

 

 2) از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند.

 

3. They are solution focused.

 

 3) روی راه حل ها تمرکز می کنند.

 

4. They consciously and methodically create their own success, while others hope success will find them.

 

 4) هوشیارانه و هوشمندانه موفقیت شان را می سازند، در زمانی که دیگران آرزو می کنند موفقیت به سراغ شان آید.

 

5. They are fearful like everyone else, but they are not controlled or limited by fear.

 

 5) مثل بقیه ترس هایی دارند ولی اجازه نمی دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند.

 

6. They ask the right questions – the ones which put them in a productive, creative, positive mindset and emotional state.

 

 6) سوالات درستی از خود می پرسند. سوال هایی که آنها را در مسیر مثبت ذهنی و روحی قرار می دهد.

 

7. They rarely complain (waste of energy). All complaining does is put the complainer in a negative and unproductive state.

 

 7) به ندرت از چیزی شکایت می کنند و انرژی شان را به خاطر آن از دست نمی دهند. همه چیزی که شکایت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی بافی و بی ثمر بودن است.

 

8. They don’t blame (what’s the point?). They take complete responsibility for their actions and outcomes (or lack thereof).

 

 8) سرزنش نمی کنند (واقعا فایده اش چیست؟) آنها مسوولیت کارهایشان و نتایج کارهایشان را تماما به عهده می گیرند.

 

9. While they are not necessarily more talented than the majority, they always find a way to maximize their potential. They get more out of themselves. They use what they have more effectively.

 

 9) وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیت شان استفاده کنند همیشه راهی را برای بالا بردن ظرفیت شان پیدا می کنند و بیشتر از ظرفیت شان از خود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می کنند.

 

10. They are busy, productive and proactive. While most are laying on the couch, planning, over-thinking, sitting on their hands and generally going around in circles, they are out there getting the job done.

 

 10) همیشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ریزی می کنند و فکر می کنند تا وقتی که کارشان را انجام می دهند استرس کمتری داشته باشند.

 

11. They align themselves with like-minded people. They understand the importance of being part of a team. They create win-win relationships.

 

 11) خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهمیت و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند.

 

12. They are ambitious; they want amazing – and why shouldn’t they? They consciously choose to live their best life rather than spending it on auto-pilot.

 

 12) بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب می کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتیک وار سپری شود.

 

13. They have clarity and certainty about what they want (and don’t want) for their life. They actually visualise and plan their best reality while others are merely spectators of life.

 

 13) به وضوح و دقیقا می دانند که چه چیزی در زندگی می خواهند و چه نمی خواهند. آنها بهترین واقعیت را دقیقا برای خودشان مجسم و طراحی می کنند به جای اینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.

 

14. They innovate rather than imitate.

 

 14) بیشتر از آنکه تقلید کنند، نوآوری می کنند.

 

15. They don’t procrastinate and they don’t spend their life waiting for the ‘right time’.

 

 15) در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

 

16. They are life-long learners. They constantly work at educating themselves, either formally (academically), informally (watching, listening, asking, reading, student of life) or experientially (doing, trying)… or all three.

 

 16) آنها دانش آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای یادگیری روی خودشان کار می کنند. آنها از راه های مختلفی مثل تحصیلات آموزشگاهی، دیدن و شنیدن، پرسیدن، خواندن و تجربه کردن یاد می گیرند.

 

17. They are glass half full people – while still being practical and down-to-earth. They have an ability to find the good.

 

 17) همیشه نیمه پر لیوان را می بینند و توانایی پیدا کردن راه درست را دارند.

 

18. They consistently do what they need to do, irrespective of how they are feeling on a given day. They don’t spend their life stopping and starting.

 

 18) دقیقا می دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگی شان را با از شاخه ای به شاخه ای دیگر پریدن از دست نمی دهند.

 

19. They take calculated risks – financial, emotional, professional, psychological.

 

 19) ریسک های حساب شده ای انجام می دهند؛ ریسک های مالی، احساسی و شغلی.

 

20. They deal with problems and challenges quickly and effectively, they don’t put their head in the sand. They face their challenges and use them to improve themselves.

 

 20) با مشکلات و چالش هایی که برایشان پیش می آید سریع و تاثیرگذار روبه رو می شوند و هیچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زیر برف نمی کنند. با چالش ها روبه رو می شوند و از آنها برای پیشرفت خودشان بهره می برند.

 

21. They don’t believe in, or wait for fate, destiny, chance or luck to determine or shape their future. They believe in, and are committed to actively and consciously creating their own best life.

 

 21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند. آنها بر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می سازند.

 

22. While many people are reactive, they are proactive. They take action before they have to.

 

 22) وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند؛ آنها مشغول فعالیت هستند. آنها قبل از اینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می کنند.

 

23. They are more effective than most at managing their emotions. They feel like we all do but they are not slaves to their emotions.

 

 23) بیشتر از افراد معمولی روی احساسات شان کنترل دارند. آنها همان احساساتی را دارند که ما داریم ولی هیچ گاه برده احساسات شان نمی شوند.

 

24. They are good communicators and they consciously work at it.

 

 24) ارتباط گرهای خوبی هستند و روی رابطه ها کار می کنند.

 

25. They have a plan for their life and they work methodically at turning that plan into a reality. Their life is not a clumsy series of unplanned events and outcomes.

 

 25) برای زندگی شان برنامه دارند و سعی می کنند برنامه شان را عملی کنند. زندگی آنها از کارهای برنامه ریزی نشده و نتایج اتفاقی عاری است.

 

26. While many people are pleasure junkies and avoid pain and discomfort at all costs, successful people understand the value and benefits of working through the tough stuff that most would avoid.

 

 26) در زمانی که بیشتر مردم به هر قیمتی می خواهند از رنج کشیدن و بودن در شرایط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرایط سخت را می فهمند.

 

27. They have identified their core values (what is important to them) and they do their best to live a life which is reflective of those values.

 

 27) ارزش های زندگی شان معلوم است و زندگی شان را روی همان ارزش ها بنا می کنند.

 

28. They have balance. While they may be financially successful, they know that the terms money and success are not interchangeable. They understand that people who are successful on a financial level only, are not successful at all. Unfortunately we live in a society which teaches that money equals success. Like many other things, money is a tool. It’s certainly not a bad thing but ultimately, it’s just another resource. Unfortunately, too many people worship it.

 

 28) تعادل دارند. وقتی از لحاظ مالی موفق هستند، می دانند که پول و موفقیت مترادف نیستند. آنها می دانند افرادی که فقط از نظر مالی در سطح مطلوبی قرار دارند، موفق نیستند. این در حالی است که خیلی ها خیال می کنند پول همان موفقیت است. ولی آنها دریافته اند که پول هم مثل بقیه چیزها یک وسیله است برای دستیابی به موفقیت.

 

29. They understand the importance of discipline and self-control. They are strong. They are happy to take the road less travelled.

 

 29) اهمیت کنترل داشتن روی خود را درک کرده اند. آنها قوی هستند و از اینکه راهی را می روند که کمتر کسی می تواند برود، شاد می شوند.

 

30. They are secure. They do not derive their sense of worth of self from what they own, who they know, where they live or what they look like.

 

 30) از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشی از اینکه کجا زندگی می کنند و چه دارند و چه طور به نظر می رسند، توجهی ندارند.

 

31. They are generous and kind. They take pleasure in helping others achieve.

 

 31) دست و دل باز و مهربان هستند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا به خواسته هایشان برسند خوشحال می شوند.

 

32. They are humble and they are happy to admit mistakes and to apologise. They are confident in their ability, but not arrogant. They are happy to learn from others. They are happy to make others look good rather than seek their own personal glory.

 

 32) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالی می پذیرند و به راحتی عذرخواهی می کنند. آنها از توانایی هایشان خاطر جمع هستند ولی به آن مغرور نمی شوند. آنها خوشحال می شوند که از دیگران بیاموزند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا خوب به نظر برسند بیشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند.

 

33. They are adaptable and embrace change, while the majority are creatures of comfort and habit. They are comfortable with, and embrace, the new and the unfamiliar.

 

 33) انعطاف پذیر هستند و تغییر را غنیمت می شمارند. وقتی وضعیتی پیش می آید که عادت ها و آسایش روزمره شان را بر هم می زند از آن استقبال می کنند و با آغوش باز وضعیت جدید و ناشناس را می پذیرند.

 

34. They keep themselves in shape physically, not to be mistaken with training for the Olympics or being obsessed with their body. They understand the importance of being physically well. They are not all about looks, they are more concerned with function and health. Their body is not who they are, it’s where they live.

 

 34) همیشه سلامت جسمانی خود شان را در وضعیت مطلوبی نگه می دارند و می دانند که بدنشان خانه ای است که در آن زندگی می کنند و به همین خاطر، سلامت جسمانی برای آنها خیلی مهم است.

 

 

35. They have a big engine. They work hard and are not lazy.

 

 35) موتور بزرگ و پرقدرتی دارند. سخت کار می کنند و تنبلی نمی کنند.

 

36. They are open to, and more likely to act upon, feedback.

 

 36) همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند.

 

37. They don’t hang out with toxic people.

 

 37) با افراد بدذات و غیرموجه نشست و برخاست نمی کنند.

 

38. They don’t invest time or emotional energy into things which they have no control of.

 

 38) وقت شان و انرژی شان را روی وضعیت هایی که از کنترل شان خارج است صرف نمی کنند.

 

39. They have an off switch. They know how to relax, enjoy what they have in their life and to have fun.

 

 39) کلید خاموش روشن دارند. می دانند چگونه استراحت کنند و ریلکس شوند. از زندگی شان لذت می برند و سرگرم می شوند.

 

40. They practice what they preach. They don’t talk about the theory, they live the reality.

 

 40) آموخته هایشان را تمرین می کنند. درباره تئوری های عجیب و غریب خیالبافی نمی کنند بلکه واقع بینانه زندگی می کنند.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی